శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి - సగుణమంజరి

Y Lakshmi Narayana Reddy