SwapnaVasavadattam: A translation of Bhasa's Sanskrit play

Yadugiri V. T. , Revathi Sampath Kumaran