Ardour- An Anthology

Ipsa Arora, Manisha Sadana, Shaika, Tanvi Nalwa, Biljana Aleksic, Guneet Kaur, Saurabh Saini, Ishita Ganguly, Tanupreet Kaur, Chandni Mishra, Ishita Arora, Bhavana NS, Suranjit Gain, Tishya Majumder, Shruti Tayal, Sonia Vashishta Oberoi, Srayana Mukherjee, Jennifer Carr