శ్రీసాయి ఏకదశ గురువార వ్రతం (మొదటి గురువారము)

Yaparla Lakshmi Narayana Reddy