Bharti's Cat

Yogendra Pathak Viyogi, Braj Kishor Varma 'Manipadma'