પ્રતિમાઓ ( Pratimao ): Jhaverchand Meghani (Gujarati Edition)

Jhaverchand Meghani