પુરાતન જ્યોત ( Puratan Jyot ) (Gujarati Edition)

Jhaverchand Meghani