સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી ( Sorath, Tara Vaheta Pani )

ઝવેરચંદ મેઘાણી