രാമചന്ദ്രവിലാസം ( Ramachandravilasam )

അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്