પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (સંક્ષિપ્ત)

Dada Bhagwan