Obba Manasika Vyadhi grastane Atmakathe

Malla Reddy, Surya {pen name}