108 UPANISHATHUKAL

V Balakrishnan, Dr. R Leela Devi