The Mahabharata - Adi Parva

Vyasa, Kisari Mohan Ganguli