ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ

ತಿ.ನಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ , ti.na.raghavendra