ಋಗ್ವೇದ ಸಾರ .

ತಿ. ನಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ , ti.na.raghavendra