ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදිවීම සහ මහා යෝග විද්‍යාව

ගුරු දේව මහරිශි