Pandav Pariksha (Khand Kavya)

Kamala Pati Gautam 'Kamal'