കാലത്തിന്റെ കണ്ണാടി (കഥകൾ) Kalathinte Kannadi (Short stories)

Karoor Soman