சிவபிரான் கருணையுஞ் சீவர்கள் கடமையும்

மு. கதிரேசச் செட்டியார்