നമ്മുടെ മനോഹര കേരളം : ഭാവി കേരളസൃഷ്ടിക്കുള്ള വഴികാട്ടി– ഭാഗം-1

ആർക്കിടെക്ട് പ്രദീപ്. പി. വീട്ടിൽ, ഇൻറീരിയർ ഡിസൈനർ ചിത്ര പ്രദീപ്