అక్షర సుమాంజలి (కవితా సంకలనం)

డా.యస్.వి.యస్.కిషోర్ కుమార్