Taran Theu kimva Vikri karu - Vyapar karnyasathi

Kiaan Kappur