Bhagavata Laghu Katha Sangraha (Sanskrit)

Sanjeev Majalikar