Eka Natha Siddha Yogyache Atmavritta

Vibhakar Vitthal Lele [Swami Yogeshwarananda]