योगदा श्री ज्ञानेश्वरी [YOGADA SHRI DNYANESHWARI-2]

Svami Yogeshwarananda [Vibhakar V. Lele]