Comix.India vol 3 - Third World Fantasy

Shishir Naik, Arkadeep Bhattacharya, Shambhu Shashtri, Ashwin Hose, Kailash Iyer, Gokul Gopalakrishnan, Gyaneshwar Jaiswal, H.A., Sudeep Menon, Bharath Murthy, Vivek Goel, Aditya Bidikar, Akshay Dhar, Mihir Joshi, Ashwin Kalmane, Swapnil Singh, Sowmya Sucharit Das