અમદાવાદ શહેરની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં કામ કરતી સિંધી શિક્ષિકાઓની આર્થિક, સામાજિક અને વ્યાવસાયિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ

ડૉ. જયા પી. મૂલરાજાની