ધોરણ ૧૦ના ગુજરાતી વિષયમાં 'સમાસ' એકમ પર કમ્પ્યુટર સહાયિત કાર્યક્રમની રચના અને અસરકારકતા

Manisha K. Ribadiya