Comix.India vol 2 - Girl Power

E.P.Unny, Sudeep Menon, Jai Iyer, Vinay Govind Brahmania, Shreyas Deshpande, Lavanya Karthik, P Narendra, Shishir Naik, Nandita Basu, Vivek Goel, Aditya Bidikar, Appupen, Rajarshi Sengupta, Meghana Kulkarni, Rimi Chatterjee, Pratapaditya, Sumit Kumar, Kailash Iyer, Bharath Murthy