சமரச தீபம் ( Samarasa Deepam )

திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார்