Shumal ki Janib Hijrat ka Mausam

Tayeb Salih, Arjumand Ara, Ajmal Kamal