ಆವಕಾಡೊ ಎಂಬ ಆಮೆ: ಮುಗ್ದತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ (B&W Edition)

Kiara Shankar, Vinay Shankar, Chandana Venkatesh