Saundarya Lahari: Sādhana Nidhi - Blueprint for Meditation

Dr. Gouri Shankar Gumma