കണ്ണാടി മാളിക (കവിതകൾ) കാരൂർ സോമൻ (Malayalam Edition)

Karoor Soman