കാലത്തിന്റെ കണ്ണാടി (കഥകൾ): Kalathinte Kannadi (Short stories)

Karoor Soman