நீண்ட ஆயுளும் தேக ஆரோக்கியமும்

பம்மல் சம்பந்த முதலியார்