Shishu Sangeeta Manjari vol 1 - Sanskrit

Bhavana Pradyumna, Illustrations : Eshani Lasya, Translation : Rohith Sharma, Editor : Pradyumna Kandadai