મને જેના માટે યાદ કરવામાં આવશે

કે.આર.ગોસ્વામી, (એમ.એ. સાયકોલોજી)