రవ్వలకొండ శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి స్వాతి మనోభీష్ట పూజ వ్రతం

Yaparla Lakshmi Narayana Reddy