శ్రీసాయి ఏకాదశ గురువార వ్రతం (మొదటి గురువారము)

Yaparla Lakshmi Narayana Reddy